Tumba bruks skola

Redan när bruket var alldeles nytt, 1757, fick barnen här undervisning av socknens präst. De övade på att läsa och lärde sig katekesen. 

Skola och arbete

På 1840-talet gick de äldre barnen i skolan och arbetade på bruket varannan vecka.  Om det blev en stund över läste de katekesen.  Det såg den stränge verksmästaren till. 

Enligt ett reglemente från 1865 skulle undervisningen pågå kl. 8-12 och 14-16. Under den mörka tiden, på hösten och vintern, var skoldagarna kortare, eftersom dagsljuset inte räckte så länge. 

Skolan flyttar

… Icke längre lämpligt, att en skola, som af Riksens Ständer underhållas, inhyses uti en så inskränkt och otillräcklig skolsal, som den nuvarande. 
- Folkskoleinspektör Schotte, 1864 

Från 1828 skedde undervisningen i Klockhusets kvarnkammare, från slutet av 1850-talet i undermåliga rum i den s.k. Gula byggningen. År 1865 flyttade skolan till sist till den rymliga Bankosalen i Stora stenhuset.

De 40 eleverna fick då en vacker skolsal, 16 x 7½ meter stor med välvt tak och två kakelugnar. En ny typ av dubbla skolbänkar med ryggstöd tillverkades av brukssnickaren Cometh. 

Tumba bruk höll med lokal och lärarbostad, möbler, undervisningsmateriel och läroböcker.  På andra håll i landet fanns liknande förhållanden 

Skolämnen

Från år 1842 skulle alla barn i Sverige få gå i skolan. Varje socken måste därför ordna undervisning med en utbildad lärare. Kyrkan var huvudman för skolorna och den bibliska historien och katekesen dominerade länge. Kristendomsämnet var en förberedelse för konfirmationen. 

Så småningom blev det viktigt att inte bara kunna läsa utan också att skriva. Vid mitten av 1800-talet kom böcker i rättstavning och välskrivning. Räkning, geografi och fäderneslandets historia var också nya ämnen. 

Bokpremier

Flit uppmuntrades. För att få premium måste man göra goda framsteg och aldrig skolka. 

Åren 1863–1919 förde lärarna en förteckning över elever som fick en bok som uppmuntran. I den ser man vilka böcker som lärarna ansåg lämpliga för ungdomarna på bruket. 

Några exempel:
Guds öga vakar av Emily Nonnen
Populär Botanik av Knut Torén 
Frithiofs saga av Esias Tegnér 
Fänrik Ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg 
Robinson Kruse av Daniel Defoe 
Onkel Toms stuga av Harriet Beecher Stowe 
Ur vår tids litteratur av Selma Lagerlöf 
Läsning för barn av Zacharias Topelius 
Från pol till pol av Sven Hedin 
I Hönslösa och Halmåkra av Henrik Wranér